Polityka Prywatności

Rodo

Polityka Prywatności

Rodo

Informacje w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Marcina Korcza.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z funkcjonowaniem tutejszej kancelarii jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach
Marcin Korcz
Kancelaria Komornicza nr I w Kozienicach
ul. Warszawska 9
26-900 Kozienice
tel. 48 332 07 80, kom. 505 832 249
e-mail: kozienice.korcz@komornik.pl

Inspektor ochrony danych:
Roman Kwieciński
e-mail: iod.kozienice.004@komornik.pl

Przetwarzanie przez Komornika Sądowego pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tym samym dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie 2016/679) w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez Komornika zadań powierzonych ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018r., poz. 771 z późn.zm.) i ustawą z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych (Dz.U. 2018r., poz. 770 z późn.zm.).

Przetwarzane dane osobowe uczestników postępowania to przede wszystkim dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników także dane dot. składników ich majątku. Odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych są w szczególności strony prowadzonych postępowań: wierzyciele i dłużnicy, a także uczestnicy postępowań, Sądy, prokuratura, organy administracyjne. Dane w formie papierowej przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z  dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. 2018r., poz. 2408 z późn.zm.) przez okres 10 lat w przypadku dokumentacji kategorii A (tzw. materiały archiwalne) bądź przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji kategorii B (tzw. dokumentacja niearchiwalna) z zastrzeżeniem spraw: w których nie doszło do wyegzekwowania całości świadczenia (okres archiwizacji akt wynosi 12 lat) oraz spraw o egzekucję z nieruchomości, w których mimo wyznaczenia terminu licytacji nie doszło do przysądzenia własności nieruchomości (okres archiwizacji 10 lat, chyba, że podlegają archiwizacji 12 lat) i spraw  w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze licytacji publicznej, w których mimo wyznaczenia terminu licytacji nie doszło do przysądzenia własności nieruchomości (okres archiwizacji  wynosi 10 lat). Okres przechowywania wiadomości e-mail i dokumentacji elektronicznej jest dostosowany do okresu przechowywania dokumentacji papierowej.

Zawiadamia się, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. Z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10-05-2018r. o ochronie danych osobowych o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i ustawą z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych oraz jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, Komornik nie przekazuje informacji o których o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679. W innych wypadkach osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od Komornika dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801 kpc w zw. z art. 8011 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz zażądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień.

Od wykonania żądania z art. 761 kpc można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów kpc można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Administrator nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym do którego możliwe jest składanie skarg w związku z przetwarzaniem w prowadzonej kancelarii danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.